LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN CỦA ĐỒNG TIỀN

324
Tiền tệ

Trong lịch sử phát triển của loài người, tiền trải qua rất nhiều thời kì với các hình thái tồn tại khác nhau. Từ hình thức sơ khai đến hình thức là vật ngang giá chung. Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về lịch sử phát triển của đồng tiền.

Đầu tiên chúng ta sẽ bàn đến vấn đề trao đổi hàng hóa.

Theo Cac-Mác, một vật để trở thành hoàng hóa cần đảm bảo 3 yếu tố:

+  Thứ nhất:  Là sản phẩm của lao động.

+ Thứ 2 : thỏa mãn nhu cầu nào đó của con người.

+ Thứ 3 :Được đem ra trao đổi mua bán.

Tức là ở đây hàng hóa là sự thống nhất giữa hai thuộc tính, giá trị sử dụng và giá trị. Giá trị sử dụng là công dụng của vật, do thuộc tính tự nhiên quy định. Giá trị của vật àm lượng lao động xã hội kết tinh trong vật, nó vô hình và chỉ bộc lộ thông qua quá trình trao đổi.

Nền kinh tế hàng hóa phát triển dẫn đế sự phát triển của các hình thái giá trị. Giá trị được biểu hiện thông qua bốn hình thái sau:

Tiền tệ
  1.     Hình thái giản đơn hay ngẫu nhiên.

Đây là hình thái phôi thai của giá trị, nó xuất hiện trong giai đoạn đầu của trao đổi hàng hóa, khi trao đổi mang tính chất ngẫu nhiên, người ta trao đổi trực tiếp vật này lấy vật khác.

Ví dụ: 1m vải = 10kg thóc.

Ở đây, giá trị của vải được biểu hiện ở thóc. Còn thóc là cái được dùng làm phương tiện để biểu hiện giá trị của vải. Sở dĩ hai vật này trao đổi được với nhau, vì bản thân chúng đều có giá trị, muốn làm ra nó con người đều phải tốn sức lao động. Ở thời kì này, trao đổi còn mang tính đơn giản, sơ khai tỉ lệ trao đổi chưa cố định.

  1.     Hình thái đầy đủ hay mở rộng.

Khi lực lượng sản xuất phát triển hơn, sau phân công lao động xã hội lần thứ nhất, chăn nuôi tách khỏi trồng trọt, trao đổi trở nên thường xuyên hơn, một hàng hóa này có thể quan hệ với nhiều hàng hóa khác. Tương ứng với giai đoạn này là hình thái giá trị đầy đủ hay mở rộng.

Ví dụ : 1m vải = 10kg thóc

= 1 con dê

= 0,1 gam vàng …….

Lúc này vật ngang giá trở nên đa dạng hơn do nhu cầu trao đổi tăng lên.

  1.     Hình thái giá trị chung.

Ở hình thái này, vật ngang giá chung đã xuất hiện do nhu cầu trao đổi ngày càng cao giữa các vùng miền. Vật ngang giá thường là vật được ưa chuộng.

ví dụ :10kg thóc

1 con dê  =  1m vải.

  1.     Hình thái tiền tệ.

Khi nên kinh tế hàng hóa phát triển thêm nữa, nhu cầu trao đổi càng trở nên rộng lớn thì yêu cầu phải có một vật ngang giá chung giữ vị trí độc tôn. Tức là tất cả các loại hàng hóa cần trao đổi đều có thể dùng vật này để trao đổi được. Lúc náy tiền tệ xuất hiện. Ban đầu người ta dùng vàng, hoặc bạc để làm vật ngang giá chung trong trao đổi.

Như vậy bản chất của tiền chính là một loại hàng hóa đặc biệt ,được tách ra  làm vật ngang giá chung cho tất cả các loại hàng hóa khác.

Về sau, khi nhà nước phát triển hơn, người ta nhận thấy rằng không cần phải mang vàng thật ra trao đổi, nhà nước sẽ dùng uy tín của mình phát hành tiền xu, tiền giấy, quy định mệnh giá cho tiền họ phát hành. Nhà nước đảm bảo giá trị của đồng tiền.

Để thuận tiện trong việc cất giữ, trao đổi, tiền giấy xuất hiện. Sau này, khi công nghệ phát triển hơn, bằng những thuật toán phức tạp, con người tạo ra tiền ảo như Bitcoin. Loại tiền này mục đích là để thanh toán , mua bán online thậm chí một số quốc gia còn cho phép quy đổi loại tiền ảo này sang tiền của quốc gia họ để rút.